اصغر نوری

عضو شورای سیاستگذاری و هیات علمی

نمایشنامه نویسی و کارگردانی از سال ۱۳۷۵
ترجمه در حوزه ادبیات وتئاتر از سال ۱۳۸۰
تدریس در دانشگاه های تئاتر از سال ۱۳۹۰