خسرو سلجوقی

عضو شورای سیاستگذاری و هیات علمی

کارشناس ارشد مدیریت با گرایش سامانه‌ها و روش‌ها
عضو هیات علمی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
تدریس در حوزه کارآفرینی و کارآفرین اجتماعی
دارنده عنوان کارآفرین برتر ایرانی