دکتر احمدزاده

عضو شورای سیاستگزاری بنیان

مشاور عالی علمی و عضو شورای

دکترای بیوشیمی تجزیه

دانشیار دانشگاه پلی تکنیک کالیفرنیا (تا سال ۲۰۱۰)

دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

مدیریت دانشگاه فردوس مشهد دانشکده علوم گروه شیمی