لاله افتخاری

رئیس شورای سیاستگزاری بنیان

رتبه اول مقام سه گانه کنکور (کارشناسی-ارشد-دکتری)
دانشجوی نمونه کشوری
رتبه اول سه مقطع دانشگاهی
دارای پژوهش های برگزیده
رئیس فراکسون قرآن،عترت و نماز و رئیس حمایت از نخبگان،مخترعان و اقتصاد دانش بنیان مجلس ۷ و ۸ و ۹
عضو مرکز دانش پژوهان شاهد و دبیر انجمن قرآنی مرکز