لاله عباسی

عضو شورای سیاستگزاری بنیان

فارغ التحصیل رشته مترجمي زبان انگلیسي از دانشگاه فردوسي مشهد
داراي گواهي نامه مديريت بازاريابي بین المللي و IUI
داراي گواهي نامه سر ممیزي ISO 9001 : 2000 از BSI انگلستان
داراي گواهي نامه سر ممیزي ISO 9001 : 2008 از QMS Certification Services استرالیا
داراي گواهي نامه Information Security Management System (ISMS) از BSI انگلستان
داراي گواهي نامه Health and Safety Occupational & Environmental از BSI انگلستان
مديريت توسعه بازار BSI ايران از موسسه استاندارد انگلستان BSI )راه اندازي، شناخت
رشد و توسعه بازاريابي در ايران (
مديريت بخش مشاوره شرکت بازرسي ماروت کاسپین ) راه اندازي ، توسعه و مديريت سیستمهاي
مديريتي (
قائم مقام شرکت بازرسي ماروت کاسپین
عضو و نماينده رسمي و مديريت شرکت گواهي دهنده QMS Certification Services
استرالیا و موسسه اعتباردهي و استاندارد