محمد رستگاری

عضو شورای سیاستگزاری بنیان

فارغ التحصیل رشته الکترونیک گرایش فرستنده های تلویزیونی از دانشکده صداوسیما.
مدیر اطلاعات و برنامه ریزی اداره کل فرستنده های تلویزیونی و اف ام.
مدیر پروژه P1000 (راه اندازی تعداد ۱۰۴۹ ایستگاه رادیویی و تلویزیونی در سال ۱۳۷۷)
نویسنده ۹ فیلمنامه پخش شده از شبکه های مختلف سازمان
انتقال به نهاد ریاست جمهوری از سال ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۲ با عنوان مدیر روابط عمومی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور
بازنشسته از سازمان صداوسیما در سال ۱۳۹۲