درباره بنیان

بسمه تعالی

بمنظور هماهنگی و همسوسازی میان دو قطب مهم دانش و صنعت که دستاورد آن دستیابی به فناوری ها و اختراعات نوین و کاربردی خواهد شد و همچنین هدایت و حمایت فناوران ، ایده پردازان ، متخصصین و مخترعین  علی الخصوص استقرار ، تقویت و استحکام اقشار مذکور در ایران با حضور پررنگ جمع کثیری از مسئولین بلند پایه و مدیران عالی رتبه کشور در حوزه همنشینی و هم افزایی با اساتید برتر ، دانشمندان و فناوران مطرح دنیا با انگیزه ی تمرکز پتانسیل های فوق در حوزه رشد و ارتقاء سطح فناوری ملی و منطقه ای ، بنیان فناوران و ایده پردازان فعالیت خود را از سال ۱۳۹۰ آغاز نمود و با تکیه بر مدد پروردگار و به پشتوانه منویات و موکدات مکرر مقام معظم رهبری در مقوله حمایت و جلب نظر نسبت به فناوری و نوآوری و باستناد مصوبات متعدد و مستحکم قانونی در حوزه نوآوری و فناوری ، همراه و همزمان با عقد تفاهم نامه های همکاری فیمابین تعدادی از وزارتخانه ها ، سازمانهای دولتی ، مراکز تحقیقاتی و پژوهشی ، مراکز علمی و دانشگاههای برتر بین المللی بر اساس اهداف عالیه و در مسیر نیل به مقاصد آرمانی ملی در دوره ی اقتصاد مقاومتی ،فعالیت اجرایی خود را بصورت رسمی اعلام نمود.
پایه گذاری و حفظ جایگاه نوآوری در مقوله فناوری و نهادینه سازی فرهنگ تخصص گرایی و مخترع پروری همگام با مهارتهای تخصصی حرفه ای در جوار مدیریت صنعتی ، شایسته سالاری ، توسعه کمی و کیفی ایده پردازان کارآمد در کنار صنعتگران باتجربه همراه با بهبود فضای آموزشی ، مطالعاتی ، تحقیقاتی و القاء مسئولیت پذیری در تمامی عرصه های علمی ، فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی ، حقوقی ، ورزشی ، فنی و هنری و همچنین حمایت از نوآوران ، ایده پردازان ، مخترعین ، فناوران و تلاشگران عرصه علم و دانش و در نهایت جذب و هدایت سرمایه گذاران و صنعتگران خارجی به سمت و سوی کشف فرصتهای سرمایه گذاری در ایران در مسیر آرمانهای ملی از جمله مقاصد عالیه بنیان فناوران و ایده پردازان در ایران می باشد.

بسمه تعالی

بمنظور هماهنگی و همسوسازی میان دو قطب مهم دانش و صنعت که دستاورد آن دستیابی به فناوری ها و اختراعات نوین و کاربردی خواهد شد و همچنین هدایت و حمایت فناوران ، ایده پردازان ، متخصصین و مخترعین  علی الخصوص استقرار ، تقویت و استحکام اقشار مذکور در ایران با حضور پررنگ جمع کثیری از مسئولین بلند پایه و مدیران عالی رتبه کشور در حوزه همنشینی و هم افزایی با اساتید برتر ، دانشمندان و فناوران مطرح دنیا با انگیزه ی تمرکز پتانسیل های فوق در حوزه رشد و ارتقاء سطح فناوری ملی و منطقه ای ، بنیان فناوران و ایده پردازان فعالیت خود را از سال ۱۳۹۰ آغاز نمود و با تکیه بر مدد پروردگار و به پشتوانه منویات و موکدات مکرر مقام معظم رهبری در مقوله حمایت و جلب نظر نسبت به فناوری و نوآوری و باستناد مصوبات متعدد و مستحکم قانونی در حوزه نوآوری و فناوری ، همراه و همزمان با عقد تفاهم نامه های همکاری فیمابین تعدادی از وزارتخانه ها ، سازمانهای دولتی ، مراکز تحقیقاتی و پژوهشی ، مراکز علمی و دانشگاههای برتر بین المللی بر اساس اهداف عالیه و در مسیر نیل به مقاصد آرمانی ملی در دوره ی اقتصاد مقاومتی ،فعالیت اجرایی خود را بصورت رسمی اعلام نمود.
پایه گذاری و حفظ جایگاه نوآوری در مقوله فناوری و نهادینه سازی فرهنگ تخصص گرایی و مخترع پروری همگام با مهارتهای تخصصی حرفه ای در جوار مدیریت صنعتی ، شایسته سالاری ، توسعه کمی و کیفی ایده پردازان کارآمد در کنار صنعتگران باتجربه همراه با بهبود فضای آموزشی ، مطالعاتی ، تحقیقاتی و القاء مسئولیت پذیری در تمامی عرصه های علمی ، فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی ، حقوقی ، ورزشی ، فنی و هنری و همچنین حمایت از نوآوران ، ایده پردازان ، مخترعین ، فناوران و تلاشگران عرصه علم و دانش و در نهایت جذب و هدایت سرمایه گذاران و صنعتگران خارجی به سمت و سوی کشف فرصتهای سرمایه گذاری در ایران در مسیر آرمانهای ملی از جمله مقاصد عالیه بنیان فناوران و ایده پردازان در ایران می باشد.

بسمه تعالی

بمنظور هماهنگی و همسوسازی میان دو قطب مهم دانش و صنعت که دستاورد آن دستیابی به فناوری ها و اختراعات نوین و کاربردی خواهد شد و همچنین هدایت و حمایت فناوران ، ایده پردازان ، متخصصین و مخترعین  علی الخصوص استقرار ، تقویت و استحکام اقشار مذکور در ایران با حضور پررنگ جمع کثیری از مسئولین بلند پایه و مدیران عالی رتبه کشور در حوزه همنشینی و هم افزایی با اساتید برتر ، دانشمندان و فناوران مطرح دنیا با انگیزه ی تمرکز پتانسیل های فوق در حوزه رشد و ارتقاء سطح فناوری ملی و منطقه ای ، بنیان فناوران و ایده پردازان فعالیت خود را از سال ۱۳۹۰ آغاز نمود و با تکیه بر مدد پروردگار و به پشتوانه منویات و موکدات مکرر مقام معظم رهبری در مقوله حمایت و جلب نظر نسبت به فناوری و نوآوری و باستناد مصوبات متعدد و مستحکم قانونی در حوزه نوآوری و فناوری ، همراه و همزمان با عقد تفاهم نامه های همکاری فیمابین تعدادی از وزارتخانه ها ، سازمانهای دولتی ، مراکز تحقیقاتی و پژوهشی ، مراکز علمی و دانشگاههای برتر بین المللی بر اساس اهداف عالیه و در مسیر نیل به مقاصد آرمانی ملی در دوره ی اقتصاد مقاومتی ،فعالیت اجرایی خود را بصورت رسمی اعلام نمود.
پایه گذاری و حفظ جایگاه نوآوری در مقوله فناوری و نهادینه سازی فرهنگ تخصص گرایی و مخترع پروری همگام با مهارتهای تخصصی حرفه ای در جوار مدیریت صنعتی ، شایسته سالاری ، توسعه کمی و کیفی ایده پردازان کارآمد در کنار صنعتگران باتجربه همراه با بهبود فضای آموزشی ، مطالعاتی ، تحقیقاتی و القاء مسئولیت پذیری در تمامی عرصه های علمی ، فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی ، حقوقی ، ورزشی ، فنی و هنری و همچنین حمایت از نوآوران ، ایده پردازان ، مخترعین ، فناوران و تلاشگران عرصه علم و دانش و در نهایت جذب و هدایت سرمایه گذاران و صنعتگران خارجی به سمت و سوی کشف فرصتهای سرمایه گذاری در ایران در مسیر آرمانهای ملی از جمله مقاصد عالیه بنیان فناوران و ایده پردازان در ایران می باشد.

بسمه تعالی

بمنظور هماهنگی و همسوسازی میان دو قطب مهم دانش و صنعت که دستاورد آن دستیابی به فناوری ها و اختراعات نوین و کاربردی خواهد شد و همچنین هدایت و حمایت فناوران ، ایده پردازان ، متخصصین و مخترعین  علی الخصوص استقرار ، تقویت و استحکام اقشار مذکور در ایران با حضور پررنگ جمع کثیری از مسئولین بلند پایه و مدیران عالی رتبه کشور در حوزه همنشینی و هم افزایی با اساتید برتر ، دانشمندان و فناوران مطرح دنیا با انگیزه ی تمرکز پتانسیل های فوق در حوزه رشد و ارتقاء سطح فناوری ملی و منطقه ای ، بنیان فناوران و ایده پردازان فعالیت خود را از سال ۱۳۹۰ آغاز نمود و با تکیه بر مدد پروردگار و به پشتوانه منویات و موکدات مکرر مقام معظم رهبری در مقوله حمایت و جلب نظر نسبت به فناوری و نوآوری و باستناد مصوبات متعدد و مستحکم قانونی در حوزه نوآوری و فناوری ، همراه و همزمان با عقد تفاهم نامه های همکاری فیمابین تعدادی از وزارتخانه ها ، سازمانهای دولتی ، مراکز تحقیقاتی و پژوهشی ، مراکز علمی و دانشگاههای برتر بین المللی بر اساس اهداف عالیه و در مسیر نیل به مقاصد آرمانی ملی در دوره ی اقتصاد مقاومتی ،فعالیت اجرایی خود را بصورت رسمی اعلام نمود.
پایه گذاری و حفظ جایگاه نوآوری در مقوله فناوری و نهادینه سازی فرهنگ تخصص گرایی و مخترع پروری همگام با مهارتهای تخصصی حرفه ای در جوار مدیریت صنعتی ، شایسته سالاری ، توسعه کمی و کیفی ایده پردازان کارآمد در کنار صنعتگران باتجربه همراه با بهبود فضای آموزشی ، مطالعاتی ، تحقیقاتی و القاء مسئولیت پذیری در تمامی عرصه های علمی ، فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی ، حقوقی ، ورزشی ، فنی و هنری و همچنین حمایت از نوآوران ، ایده پردازان ، مخترعین ، فناوران و تلاشگران عرصه علم و دانش و در نهایت جذب و هدایت سرمایه گذاران و صنعتگران خارجی به سمت و سوی کشف فرصتهای سرمایه گذاری در ایران در مسیر آرمانهای ملی از جمله مقاصد عالیه بنیان فناوران و ایده پردازان در ایران می باشد.

بسمه تعالی

اساسنامه

و آیین نامه داخلی

بنیان فناوران و ایده پردازان ایران

ماده ۱- نام  :

نام مجموعه در عرصه بین المللی “بنیان فناوران و ایده پردازان خاورمیانه”  می باشد  که فعالیتهای آن در داخل کشور توسط زیرمجموعه ای کاملا سازمان یافته تحت عنوان  (( بنیان فناوران و ایده پردازان ایران )) معرفی می گردد که در این اساسنامه به لحاظ رعایت اختصار بنیان  نامیده میشود .

ماده ۲- موضوع فعالیت :

بنیان تشکلی غیر انتفاعی است که در زمینه های علمی ، فرهنگی ، پژوهشی ، مدنی ، کاربردی ، هنری ، خدماتی ، فنی ، حرفه ای ،‌آموزشی ، تشویقی و حمایتی بر طبق این اساسنامه فعالیت می نماید و دارای شخصیت حقوقی مستقل است و محدوده فعالیت آن سطح کشور می باشد .

تبصره ۱ : بر اساس تفاهم نامه های فی مابین بنیان و سازمانهای دولتی ، مردم نهاد و خصوصی و تفویض اختیارات محوله از سوی مراکز مذکور به بنیان ، ظرفیت قانونی فعالیتهای بنیان قابل افزایش بوده که بصورت الحاقیه و پیوست به انتهای این اساسنامه اضافه خواهد شد.

ماده ۳ – مرکز اصلی فعالیت :

محل دفتر مرکزی بنیان در استان تهران ، شهر تهران واقع است و در صورت لزوم می تواند در سایر نقاط داخل کشور نمایندگی های استانی و شهرستانی راه اندازی نماید.

ماده ۴ – تابعیت :

بنیان فناوران و ایده پردازان خاور میانه با هدف اشاعه فرهنگ ، دانش و فناوری های ایران در منطقه خاورمیانه با مشارکت و حمایت معنوی تعداد کثیری از مدیران ارشد مراکز علمی و تحقیقاتی و اعتباردهی ایران و کشورهای خاورمیانه با رویکرد رسوخ و حضور پررنگ ایران در عرصه فناوری منطقه و ورود به بازار بین المللی تاسیس گردید که پیرو آن به منظور حمایت از ایده پردازان ، فناوران و متخصصین داخلی ، بنیان فناوران و ایده پردازان ایران بصورت مستقل و با بهره گیری از ظرفیتهای علمی و دستاوردهای صنعتی خاورمیانه با تابعیت ایرانی تاسیس گردید و کلیه اعضای آن ، التزام خود به حفظ تمامیت ارضی و منافع ملی ایران و قانون اساسی را اعلام می دارند .

ماده ۵- مدت فعالیت :

مدت فعالیت بنیان از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود می باشد .

ماده ۶- دارایی بنیان :

دارایی اولیه بنیان اعم از منقول ، غیر منقول و اعتباری مبلغ ده میلیارد ریال  می باشد که تماماً توسط هیاًت موسس تامین و اعتبارسنجی شده است و در اختیار بنیان قرار گرفته داده شده است .

ماده ۷-  هیاًت موسس :

اعضای هیات موسس بعد از تاًسیس، هیچ مسئولیتی تحت عنوان مؤسس در بنیان نخواهند داشت و با استناد به اساسنامه رسمی و مصوبات متعاقب اعضای هیات مدیره ، در صورت لزوم اعضای هیات موسس با عنوان انتصابی و شرح وظایف پیوست دارای مسئولیت یا منفعت خواهند شد.

ماده ۸- اهداف بنیان :

۱-۸ تلاش در جهت توسعه و نهادینه سازی اقدامات اجرایی در حوزه اقتصاد مقاومتی و وضع نظام شایسته سالاری در حوزه نوآوری و فناوری های ملی و  ترویج فرهنگ تخصص گرایی و نخبه پروری در عرصه صنعت و دانش ملی و بین المللی

۲-۸ کوشش در راستای ایجاد بانک اطلاعاتی یکپارچه متخصصین ، نوآوران ، فناوران و مخترعین و شناسایی ظرفیتهای علمی و صنعتی به منظور کشف ظرفیتها و هم افزایی اقشار مذکور در حوزه دستیابی به جایگاه برتر علمی و صنعتی در دنیا

۳-۸ تشکیل شبکه بین المللی اتاق فکر ایده پردازان و فناوران به منظور کشف استعدادهای ملی و بین المللی ، حمایت و استیفای حقوق نخبگان و متخصصین و استفاده از خرد جمعی متخصصین جهت عارضه یابی دستگاههای دولتی و خصوصی و ارائه راهکارهای اجرایی جهت مرتفع نمودن موانع پیشرفت های فناوری

۴-۸ تلاش در جهت حمایت مادی و معنوی از نخبگان و ارائه تسهیلات رفاهی و ایجاد امکان اشتغال آنها در جایگاه های مناسب .

۵-۸ تسهیل تبادلات علمی ، پژوهشی ، فنی ، اجرایی و … بصورت مجازی و حقیقی

۶-۸ کوشش در جهت ایجاد ، گسترش و تحکیم روابط علمی ، تحقیقاتی ، کاربردی و فنی بین نخبگان در سطح ملی و بین المللی و ارتباط مؤثر بین بنیان و سازمان های مشابه .

۷-۸ شناسایی ، ممیزی ، ترغیب و تشویق نوآوران، متخصصین و فناوران در جهت احراز جایگاه برتر و تقدیر فناوران برتر  و نوآوران ممتاز

۸-۸ ارائه خدمات استعداد یابی ، آموزشی و پژوهشی و متخصص پروری با پوشش رده های سنی جذب از پیش دبستانی تا مقاطع بالای سنی و تحصیلات ممتاز و عالیه

۹-۸ تشکیل کمیسیون های تخصصی به منظور متشکل سازی نخبگان و انجام مطالعات راهبردی و طراحی و برنامه ریزی در این زمینه .

۱۰-۸ تاسیس رسانه های دیداری – شنیداری و نوشتاری و انتشار کتاب و نشریات .

۱۱-۸ مطالعه ، طراحی و پیشنهاد راهکار های مورد نیاز جهت اصلاح قوانین و مقررات به منظور کاهش موانع مشارکت نخبگان در امور کشور .

۱۲-۸  ارائه برنامه های آموزشی مستقر در سازمانهای دولتی

۱۳-۸ پیگیری برگزاری دوره های آکادمیک در دانشگاههای بین المللی و رایزنی جهت برگزاری مقاطع تحصیلی ارشد و دکتری از سوی دانشگاههای معتبر بین المللی بصورت مستقر در داخل کشور از طریق ظرفیتهای موجود در تفاهم نامه های بین سازمانی بنیان

۱۴-۸ برگزاری سمینارها ، نمایشگاه ها ، کنفرانس ها در سطوح ملی و بین المللی .

۱۵-۸ تلاش جهت تشکیل سازمانی مردم نهاد با بهره گیری از حضور مسئولین بلند پایه دولتی ، مدیران ارشد ملی و اعضای برتر اتاق فکر بنیان

۱۶-۸ تلاش در جهت احداث دانشگاه ها ، مدارس و مؤسسات آموزشی و پژوهشی مورد نیاز بمنظور دستیابی هر چه بهتر به اهداف بنیان .

۱۷-۸ تلاش در جهت رفع نیاز های نخبگان بویژه در زمینه ادامه تحصیل ، اشتغال ، مسکن ، خدمت نظام وظیفه و تامین اجتماعی .

ماده ۹ – ارکان بنیان

۱-۹ هیأت مؤسس

۲-۹ مجمع عمومی

۳-۹ هیأت رئیسه

۴-۹ شورای سیاستگزاری

۵-۹ شورای تخصصی انتصابات

۶-۹ هیأت علمی

۷-۹ شورای ارزیابی و تندیس

۸-۹ هیات داوری

۹-۹ هیات اجرایی ( معاونتها و مدیریتهای اجرایی و ستادی بنیان )

۱۰-۹ شورای فناوران و ایده پردازان

ماده ۱۰ – وظایف هیأت مؤسس :

۱-۱۰ انجام اقدامات اولیه برای تأسیس بنیان .

۲-۱۰ تهیه، تصویب و اصلاح اساسنامه در صورت لزوم .

۳-۱۰ درج آگهی برگزاری اولین مجمع عمومی در روزنامه کثیر الانتشار .

ماده ۱۱ – مجمع عمومی

مجمع عمومی عالی ترین مرجع تصمیم گیری بنیان می باشد که از گرد همایی اعضای پیوسته بنیان بصورت عادی یا فوق العاده تشکیل می شود.

۱-۱۱ مجمع عمومی عادی هر سال یکبار تشکیل میشود . برای رسمیت جلسه ، حضور نصف به علاوه یک اعضاء پیوسته و جهت تصویب هر موضوعی نیز رأی موافق اکثریت اعضاء حاضر (نصف به علاوه یک) ضرورت دارد .

۲-۱۱ در صورتی که در دعوت نخست اکثریت حاصل نگردد ، جلسه دوم به فاصله ۱۵ روز تشکیل و با هر تعداد اعضاء حاضر ، جلسه رسمیت خواهد یافت .

۳-۱۱   مجمع عمومی فوق العاده : مجمع عمومی ممکن است به صورت فوق العاده در هر زمان به تقاضای هیأت مدیره بنیان و بازرس (بازرسان) و یا یک سوم اعضاء مجمع تشکیل گردد .

تبصره – دعوت برای مجمع عمومی عادی از طریق درج در تارنما و نشریه رسمی بنیان و همچنین دعوت کتبی و مجازی ، حداقل ۱۵ روز قبل از برگزاری مجمع برای اعضاء می باشد.

ماده ۱۷-وظایف مجمع عمومی عادی :

۱-۱۷ تعیین خط مشی و رویکرد های کلی بنیان .

۲-۱۷ استماع و رسیدگی به گزارش هیأت رئیسه و بازرس ( بازرسان).

۳-۱۷ بررسی ، تصویب یا رد پیشنهاد های هیأت مدیره .

۴-۱۷ تصویب ترازنامه و بودجه بنیان و تعیین میزان حق عضویت بنیان و مجموعه های تحت الامر .

۵-۱۷ انجام تغییرات یا اصلاح اساسنامه .

۶-۱۷ پیشنهاد تغییر در میزان سرمایه بنیان .

۷-۱۷ تصویب انحلال بنیان .

ماده ۱۸ –  وظایف مجمع عمومی فوق العاده بدین شرح می باشد :

۱-۱۸ تصویب تغییرات در اساسنامه .

۲-۱۸ بررسی تصویب یا رد در خواست انحلال بنیان .

۳-۱۸ تصویب تغییر در میزان سرمایه بنیان .

ماده ۱۹- ترکیب اعضای مجامع عمومی

مجامع عمومی توسط شورایی مرکب از روسای هر یک از ارکان  بنیان که مجموعا به تعداد ده نفر می باشند به رسمیت شناخته شده می شود

تبصره – حضور نیمی از اعضاء به علاوه یک نفر ( معادل شش نفر از ) برای تشکیل جلسات رسمی کافی می باشد.

ماده ۲۰- هیات رئیسه

بنیان دارای یک هیأت رئیسه مرکب از ۳ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی البدل خواهد بود که هر ۴ سال یکبار با رأی مخفی از میان اعضای پیوسته بنیان انتخاب می شوند .

۱-۲۰ هیأت رئیسه حداکثر تا یکماه پس از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و با رأی کتبی به انجام وظایف خود مبادرت می نماید .

۲-۲۰ جلسات هیأت رئیسه با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء معتبر خواهد بود .

۳-۲۰ شرکت اعضای هیأت رئیسه در جلسات آن ضروری است و غیبت هر یک از اعضاء بدون عضر موجه و بدون اعلام و اطلاع قبلی تا سه جلسه متوالی ، یا چهار جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود .

تبصره۱_ هیأت رئیسه موظف است حداقل در هر ماه ، یکبار جلسه خود را تشکیل دهد .

تبصره۲_ کلیه مصوبات و تصمیمات هیأت رئیسه ثبت و پس از امضاء در دفتر صورتجلسات هیأت رئیسه نگهداری می گردد .

۴-۲۰ در صورت استعفاء یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضاء هیأت رئیسه یا بازرس ، عضو علی البدل برای مدت باقیمانده هیأت رئیسه یا بازرسی ، به جای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود .

۵-۲۰ در صورت حذف اعضاء هیأت رئیسه یا بازرس بیش از تعداد اعضاء علی البدل ، انتخابات مجدد مجمع عمومی جهت تعیین اعضاء جدید هیأت رئیسه یا بازرس به تعداد باقیمانده بلامانع است .

۶-۲۰ هیأت رئیسه علاوه بر جلساتی که بطور مرتب و ماهیانه تشکیل خواهد داد ، بنا به ضرورت به دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نائب رئیس ، بصورت فوق العاده تشکیل جلسه خواهد داد .

۷-۲۰ اعضای هیأت رئیسه در اولین جلسه ای که بعد از انتخاب شدن برگزار می نمایند ، از بین خود یک نفر رئیس و یک نفر نائب رئیس و یک نفرخزانه دار انتخاب خواهند نمود . حدود اختیارات آنها را ائین نامه داخلی مشخص می نمایند .

تبصره۲_ هیأت رئیسه در صورت نیاز بنیان می تواند سمت یا سمت های دیگری را برای سایر اعضاء هیأت رئیسه تعریف نماید .

تبصره۳_ شرکت (بازرسان) در جلسات هیأت رئیسه ، بدون داشتن حق رأی مجاز است .

۸-۲۰ انتخاب مجدد اعضای هیأت رئیسه برای دوره های بعدی بلامانع است .

۹-۲۰ هیأت رئیسه موظف است حداکثر ۳ ماه قبل از پایان تصدی ، از مجمع عمومی عادی بمنظور انتخابات هیأت رئیسه جدید دعوت نماید .

تبصره۱_ هیأت رئیسه موظف است حداقل ۱۰ روز قبل از پایان تصدی خود نتیجه انتخابات را اعلام نماید .

تبصره۲_ در صورت عدم برگزاری مجمع عمومی در مدت مقرر هیأت رئیسه ، ضمن سلب مسئولیت از ایشان ، با تقاضای یک سوم اعضای بنیان ، انتخابات مجمع عمومی برگزار می گردد .

تبصره۳_ هیأت رئیسه پیشین تا زمان آغاز بکار هیأت رئیسه جدید  مسئولیت را عهده دار خواهد بود.

ماده ۲۱- شورای سیاستگزاری

در راستای پایه ریزی اهداف ، عملکرد و چشم اندازهای بنیان مطابق با اصول و به منظور بهره مندی همه جانبه از تجربه و دانش ارزشمند مسئولین بلند پایه نظام و مدیران عالی رتبه کشور در جوار تخصص و علم مدیران برتر مراکز آموزش عالی و نخبگان و نوآوران میهن اسلامی ، شورای سیاستگزاری بنیان فناوران و ایده پردازان ایران مطابق با الگوهای اسلامی و التزام یکایک اعضاء به جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد.

۱-۲۱ تمامی اعضای شورای سیاستگزاری به عنوان عضو پیوسته بنیان محسوب خواهند شد.

۲-۲۱ رئیس شورای سیاستگزاری توسط دبیرکل پیشنهاد و با موافقت هیات رئیسه بصورت قطعی دعوت به همکاری خواهد شد.

۳-۲۱ ساری اعضای اصلی شورای سیاستگزاری که شامل افرادی اعم از نایب رئیس ، قائم مقام و سخنگوی شورای سیاستگزاری توسط هیئت رئیسه دعوت به همکاری و حضور می گردند و در صورت موافقت هر یک از اعضای مدعو با تایید رسمی شورای تخصصی انتصابات و به امضای دبیرکل ، طی حکمی جایگاه ، اختیارات و مسئولیت ایشان اعلام می گردد.

۴-۲۱ تعیین خط مشی اساسی بنیان مطابق با سیاستهای نظام ، تایید برنامه های بین المللی اثرگذار بنیان ، حضور در برنامه های مشترک با سایر کشورهای همکار در خاور میانه ،پیگیری اخذ راههای حمایت و هدایت بنیان و همچنین مخترعین و متخصصین عضو اتاق فکر بنیان از جمله اموری است که در دستور کار شورای سیاستگزاری بنیان قراردارد.

ماده ۲۲-  شورای تخصصی انتصابات

۱-۲۲  اعضای اصلی شورای تخصصی انتصابات، متشکل از پنج عضو اصلی صاحب رای به شرح ذیل می باشند :

۱-۱-۲۲ رئیس شورای سیاستگزاری

۲-۱-۲۲ ناظر بنیان خاور میانه در ایران

۳-۱-۲۲ دبیرکل بنیان

۴-۱-۲۲ دبیر اجرایی بنیان

۵-۱-۲۲ رئیس شورای معاونین بنیان

۲-۲۲ وظیفه اصلی اعضای شورای انتصابات ، پیشنهاد ، دعوت و ارائه رای جهت حضور اعضای شورای سیاستگزاری ، هیات علمی ، دبیر اجرایی و مدیران ارشد با تجربه و متخصص دیگر در جمع تصمیم گیرندگان به عنوان اعضای پیوسته بنیان می باشد.

۳-۲۲ در شورای انتصابات علاوه بر پنج عضو اصلی صاحب رای ، اعضای متخصص دیگری نیز بصورت کارگروه های تخصصی علمی و حرفه ای حضور دارند . این اعضاء به عناوین کمیته های تخصصی وظیفه تایید علمی و تخصصی اعضای هیات علمی ، هیات داوران ، شورای ارزیابی و … را عهده دار خواهند بود.

۴-۲۲ اعضای کمیته های تخصصی افراد مورد نیاز در هیات علمی و سایر افراد اعم از نمایندگان استانی ، شهرستانی و … را کشف و در صورت معرفی از سوی سایر شوراها ، مطالعه و تایید می نمایند.

ماده ۲۳ – کمیسیون های تخصصی ( کمیته های تخصصی زیر نظر شورای تخصصی انتصابات )

بنیان در جهت دستیابی بهتر و سریعتر به اهداف خود, کمیسیون هایی سازمانی و تحت نظارت آنها ،کمیته های تخصصی مورد نیاز زیر را تشکیل میدهد که بر اساس آئین نامه ها و شرح وظایفی که توسط هیات رئیسه تعیین و به تصویب می رسد فعالیت خواهند کرد:

۱-۲۳  کمیسیون روابط بین الملل

۲-۲۳ کمیسیون روابط پارلمانی و مجلس

۳-۲۳ کمیسیون نظارت بر ایده ها و فناوری ها

۱-۳-۲۳ کمیته تخصصی پزشکی ( دندانپزشکی ، علوم دارویی ، دامپزشکی ، پزشکی ، تجهیزات پزشکی )

۲-۳-۲۳ کمیته تخصصی برق ( مخابرات ، الکترونیک ، برق ، قدرت )

۳-۳-۲۳ کمیته تخصصی مکانیک و مکاترونیک و هوا و فضا

۴-۳-۲۳ کمیته تخصصی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

۵-۳-۲۳ کمیته تخصصی شیمی ( نفت ، گاز ، پتروشیمی ، پلیمر )

۶-۳-۲۳ کمیته تخصصی علوم پایه ( فیزیک ، ریاضی ، شیمی ، نانو و … )

۷-۳-۲۳ کمیته تخصصی کشاورزی ( تمام رشته ها و زیرشاخه ها )

۸-۳-۲۳ کمیته تخصصی مدیریت و علوم انسانی

۹-۳-۲۳ کمیته تخصصی عمران و معماری

۱۰-۳-۲۳ کمیته تخصصی هنر ، زیبایی شناسی

۱۱-۳-۲۳ کمیته تخصصی ورزش و روانشانسی

تبصره- ایجاد کمیسیون ها و یا کمیته های جدید و همچنین تغییر عناوین واحدها و کمیسیون ها و یا ادغام و انحلال آنها توسط رئیس شورای تخصصی انتصابات به تنهایی بلامانع است.

۴-۲۳ کمیسیون صنعت و اقتصاد

۵-۲۳ کمیسیون امنیت و حمایت از حقوق فناوران و ایده پردازان

۶-۲۳ کمیسیون پایش و مطالعات راهبردی

ماده ۲۴-  هیأت علمی

با عنایت به اینکه قطب اصلی و برجسته فناوری و ایده پردازی در بنیان رویکرد کاملا علمی ، تحقیقاتی ، مطالعاتی و پژوهشی عمیق و گسترده ای را دارا می باشد و نظر به اینکه از جمله اهداف عالیه و مقاصد آرمانی بنیان نیز حفظ جایگاه و شان شایسته ی ایران از لحاظ علمی و آکادمیک در میان سایر کشورهای حوزه ی بین الملل می باشد لذا به منظور ایجاد و ابراز ظرفیت و توانمندی های مراکز علمی و اساتید برجسته کشور و در راستای تشکیل هسته ی علمی مرکزی قدرتمند ، بنیان فناوران و ایده پردازان ایران از تمامی مدیران ارشد مراکز علمی ، دانشگاهها ، اساتید برجسته ، نخبگان ، فناوران و مخترعین برتر ، نفرات برجسته آزمون های علمی ، روسای انجمن های علمی و مطالعاتی ، روسای مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری کشور دعوت می نماید تا با عضویت هیات علمی بنیان در هر چه معتبر نمودن این پتانسیل علمی تلاش نموده و بستر های لازم جهت ارتقاء سطح علمی و آموزشی این سازمان را فراهم آورند.

۱-۲۴ کلیه مخاطبین مندرج در فوق می توانند پس از تکمیل فرم تقاضای عضویت در هیات علمی بنیان ، در صورت تصویب شورای تخصصی انتصابات به عضویت هیات علمی بنیان ملحق گردند

۲-۲۴ روسای مدیران ارشد هر یک از مراکز علمی یا پژوهشی پس از عضویت در هیات علمی ، عضو پیوسته بنیان نیز محسوب خواهند شد.

۳-۲۴ روسای کمیته های تخصصی تشکیل شده در کمیسیون نظارت بر فناوری می بایست از اعضای پیوسته هیات علمی بنیان باشند.

۴-۲۴ وظیفه اصلی اعضای هیات علمی بنیان ، بررسی و مطالعه رویکردهای مختلف بنیان در حوزه آکادمیک و علمی است و این بدان معناست کلیه فعالیتهای حوزه فناوری ، آموزش ، پژوهش ، تحقیق ، کارگاههای فنی و حرفه ای ، قرارداد همکاری و تعامل با سایر مراکز علمی کشورهای دیگر و بطور کل کلیه فعالیتهای بنیان از منظر علم و دانش را مورد ارزیابی و ضمن اعلام چالشهای احتمالی ، راهکارهای علمی و عملی خود را به هیات رئیسه اعلام نمایند.

۵-۲۴ حضور سه نفر از اعضای هیات علمی بنیان در شورای ارزیابی و تندیس جهت به رسمیت شناخته شدن جلسات و مصوبات شورای ارزیابی و تندیس الزامی می باشد.

۶-۲۴ اعضای هیات علمی می توانند از دستاوردهای علمی حاصل از خرد جمعی اتاق فکر فناوران و ایده پردازان بنیان بصورت علمی ، معنوی و مادی با ارائه مشاوره و نظارت های درخواستی بهره مند گردند

تبصره : بهره مندی انتفاعات مادی ، منوط به عقد قرارداد جداگانه با معاونت کسب و کار و اخذ تاییدیه از معاونت سرمایه های انسانی و معاونت مالی بنیان ، تحت نظارت دبیر کل می باشد

ماده ۲۵-  شورای ارزیابی و تندیس

نظر به اینکه یکی از رویکردهای بنیان همکاری ، همدلی و همسویی با یکایک نهادهای دولتی ، سازمانهای مردم نهاد و ارگانهای علمی ، صنعتی می باشد و با توجه به اینکه آرمان و هدف بارز بنیان در ارزیابی اشخاص حقیقی و حقوقی به تایید همه جانبه تمامی مراجع علمی ، صنعتی و مراکز ملی محاط در عرصه فناوری و نوآوری می باشد لذا با دعوت از یکایک نهادهای مذکور جهت عقد تفاهم نامه ای چند جانبه به منظور یکپارچه سازی جوائز ، تندیس ها و گواهینامه های علمی و صنعتی و حد اقل اخذ تاییدیه و تصدیق نشانهای اعطایی بنیان از سوی مراکز مذکور می باشد. لذا به منظور بهره مندی از تجربیات و تخصص کارشناسان هر یک از نهادهای طرف تفاهم نامه و عضویت یک کارشناس ارشد یا نماینده تخصصی از هر ارگان اقدام به تشکیل شورای علمی و تخصصی ممتازی تحت عنوان شورای ارزیابی و تندیس بنیان فناوران و ایده پردازان نموده است که به تناسب مرور زمان و عقد پیمان همکاری با سازمانهای متفاوت دولتی و خصوصی ، بر هر چه ارزشمند تر شدن این شورا خواهد افزود.

۱-۲۵ دبیر شورای ارزیابی و تندیس توسط شورای تخصصی انتصابات انتخاب و به رسمیت شناخته خواهد شد.

۲-۲۵ در هر برنامه ی ارزیابی به تناسب ارگان اصلی متولی برنامه و متناسب با رشته تخصصی مهارت یا دانش مربوط به آن برنامه قائم مقام شورای ارزیابی و تندیس نماینده سازمان متولی خواهد شد.

۳-۲۵ اختیارات ، شرح وظایف ، حوزه فعالیت و سایر موارد مربوط به اعضای شورای ارزیابی و تندیس طی آیین نامه اجرایی مختص شورا از سوی هیات رئیسه ، دبیرکل و یا دبیر اجرایی به ایشان ابلاغ خواهد شد.

۴-۲۵ دبیر اجرایی به عنوان ریاست شورای ارزیابی و تندیس بصورت دائم در هر یک از برنامه ها خواهد بود.

۵-۲۵ اعضای شورای ارزیابی و تندیس به عنوان عضو وابسته بنیان محسوب می گردند.

ماده ۲۶- هیات داوری

هیات داوری شامل اعضای هیات مدیره ، نماینده شورای سیاستگزاری ، نماینده شورای تخصصی انتصابات ، دو نفر کارشناس ارشد حقوق عضو هیات علمی بنیان ، می باشد که برای مدت یکسال و با رای مخفی توسط مجمع عمومی انتخاب و دارای وظایف و اختیارات ذیل می باشند.

۱-۲۶ دریافت و رسیدگی به شکایات و گزارش های مربوط به تخلفات ارکان بنیان و صدور رای مقتضی.

۲-۲۶ دریافت و رسیدگی به شکایات و گزارش های مربوط به تخلفات علمی و صنعتی اعضای بنیان و صدور رای مقتضی.

۳-۲۶ احکام و آراء هیات داوری برای ارکان و اعضای بنیان لازم الاجرا است.

۴-۲۶ در مورد اختلاف ما بین اعضای هیات رئیسه تنها مرجع حل اختلاف،  دادگستری استان تهران می باشد.

۵-۲۶ داوری تخلفات کیفری توسط دادگستری استان تهران انجام خواهد پذیرفت

تبصره ۱- در مورد دبیرکل, هیات داوری تنها نظر خود را به هیات رءیسه اعلام خواهد کرد و تصمیم گیری با هیات رءیسه خواهد بود.

تبصره ۲- چگونگی اداره جلسات هیات داوری و نحوه رسیدگی به تخلفات اعضاء و ارکان بنیان , بر اساس آئین نامه ای خواهد بود که در جلسه مشترک هیات رئیسه و هیات داوری که به همین منظور تشکیل می گردد به تصویب می رسد.

ماده ۲۷- هیات اجرایی ( معاونتها و مدیریتهای بنیان )

بمنظور اداره امور جاری بنیان , هیاتی متشکل از تمام معاونین به علاوه دبیر اجرایی بنیان تشکیل خواهد شد که پس از ارائه رای مخفی یکی از معاونین به عنوان رئیس هیات اجرایی انتخاب خواهد شد و کلیه تعاملات ، هم افزایی میان معاونتها و دبیر اجرایی و انتقال امور جاری به هیات رئیسه از طریق رئیس هیات اجرایی انجام می پذیرد و اعضای هیات اجرایی بدین شرح می باشد:

۱-۲۷ دبیرخانه اجرایی

۲-۲۷ معاونت کسب و کار

۳-۲۷  معاونت ارتباطات و امور بین الملل

۴-۲۷  معاونت علم ، تحقیق و فناوری

۵-۲۷ معاونت برنامه ریزی راهبردی

۶-۲۷ معاونت اداری و مالی

۷-۲۷  اداره مشاورین ( به تشخیق هیات اجرایی می تواند زیر مجموعه معاونت برنامه ریزی راهبردی قرار گیرد )

تبصره : مطابق با قوانین خاور میانه ، ناظر بنیان در خاور میانه ، اختیار نظارت مستقیم بر عملکرد هیات اجرایی را دارا بوده و در صورت کشف تخلف و یا ارائه راهکار جهت بهبود عملکرد ، می تواند از طریق هیات رئیسه مراتب را به هیات اجرایی ارجاع نماید.

ماده ۲۸- شورای فناوران و ایده پردازان

نظر به حوزه فعالیت گسترده و با توجه به الزام بومی سازی بر اساس قوانین جاری و شرایط محیطی و اقتصادی کشور و همچنین به منظور بهره گیری از دانش روسای کمیسیون ها و کمیته های تخصصی ، مشروح فعالیتهای شورای فناوران و ایده پردازان در حال تغییر و به روز رسانی می باشد.

ماده ۹-شرایط عضویت

۹-۱ نخبه بودن

۹-۲ پذیرفتن اساسنامه بنیان

۹-۳ پرداخت حق عضویت

۹-۴ داشتن حداقل ۱۸ سال سن و یا ارائه گواهی مستند مبنی بر نخبگی یا ممتاز بودن

ماده ۱۰- انواع عضویت :

انواع عضویت در بنیان به شرح زیر است :

۱-۱۰ عضویت مجازی :

شامل هر یک از  افراد متخصص ، ایده پرداز ، فناور ، مخترع ، دانشجو ، محصل که با بهره مندی از شرایط عضویت از جمله نخبه بودن ، برتر بودن در مسابقات و جشنواره ها ، عضویت در مراکز تخصصی ، پژوهشی و … با تکمیل فرم تقاضای عضویت در سایت بنیان به عضویت اتاق فکر ایده پردازان و فناوران ایران پیوسته اند. لازم به ذکر است سهم عمده ای از خدمات و تسهیلات و حمایتهای بنیان بصورت عمومی شامل افراد فوق می باشد.

۲-۱۰ عضویت حقیقی :

هر یک از اعضای مجازی که  اقدام به ارسال مدارک و مستندات خود و تکمیل فرم عضویت حقیقی نمایند پس از بررسی به عضویت حقیقی در خواهند آمد و ضمن اعطای شرایط ویژه و تخصصی ( به تناسب مقطع و رسته تخصصی ) و بهره مندی از تسهیلات ویژه اعضای حقیقی بنیان ، با صدور کارت شناسایی هوشمند بصورت رسمی عضو حقیقی بنیان محسوب شده و می توانند از ظرفیتهای ویژه خود بهره مند گردند

تبصره : اعضای حقیقی به دسته های دانش آموز ، دانش پذیر ، دانشجو ، متخصص کاردان ، متخصص کارشناس ، متخصص ارشد و متخصص ممتاز تقسیم می گردند ـ  ( شرایط حضور در رسته های فوق بصورت مشروح در بخش اتاق فکر سایت آمده است )

ماده ۱۲- حق عضویت

هر یک از اعضاء سالانه مبلغی را که میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین می گردد ، به عنوان حق عضویت پرداخت خواهند کرد .

تبصره- پرداخت حق عضویت هیچگونه حق و ادعایی نسبت به بنیان برای عضو ایجاد نمی نماید .

ماده ۱۳ – پایان عضویت :

عضویت در یکی از حالات زیر خاتمه می یابد :

۱۳-۱_ فوت یا هجر

۱۳-۲_ استعفای کتبی

۱۳-۳_ عدم پرداخت حق عضویت

۱۳-۴_ انجام اعمال خلاف شئون بنیان به تشخیص هیأت داوری

تبصره _ تأیید خاتمه عضویت با هیأت رئیسه است .

ماده ۳۷-منابع مالی بنیان عبارتند از:

۳۷- ۱حق عضویت اعضاء

اعطای نمایندگی های استانی و شهرستانی

راه اندازی کمیسیون های تخصصی علوم و مشاغل

مشارکت با سازمانها و نهادهای خصوصی و نیمه دولتی در راستای امور حمایت ، مشاوره و هدایت اعضا و تجاری سازی ایده و اختراع

مشارکت و همکاری جهت تجاری سازی اختراعات اعضای مخترع بنیان

عارضه یابی سیستم های دولتی و خصوصی و ارائه ایده یا اختراع مورد نیاز توسط اعضای تخصصی اتاق فکر بنیان

تجاری سازی اختراعات و ایده های ارائه شده توسط اعضای تخصصی اتاق فکر بنیان

مهندسی معکوس دستاوردهای بین المللی و بومی سازی فناوری ها جهت تجاری سازی در ایران

تاسیس مراکز آموزشی ، ارزیابی ، سرمایه گذاری مستقل توسط هیات رئیسه با استفاده از ظرفیتهای علمی و صنعتی اعضای پیوسته و متخصصین ، نوآوران و ایده پردازان عضو اتاق فکر بنیان

بازرگانی حاصل از واحدهای خصوصی حقیقی یا حقوقی مراجعه شده به معاونت کسب و کار بنیان

برگزاری نمایشگاهها ، همایشها و سمینارهای داخلی و خارجی تخصصی با استفاده از ظرفیتهای ایجاد شده توسط تفاهم نامه های فی مابین بنیان و سازمانهای دولتی و خصوصی طرف تفاهم نامه

۳۷-۳ درآمدهای ناشی از فعالیت ها و خدمات آموزشی ,پژوهشی,مدیریتی,اجرایی, فنی و مشاوره ای بنیان.

۳۷-۲ دریافت هدایا و کمک های دولتی و خصوصی افراد حقیقی و حقوقی ملی و بین المللی

۳۷-۴ قبول وصیت, وقف, حبس, هبه.

۳۷-۵-سایر فعالیت های قانونی و مجاز.

تبصره-درآمدها و هزینه های بنیان در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیلان آن در پایان هر سال مالی به مراجع ذی ربط ارائه خواهد شد.

ماده ۳۸- بنیان مکلف است درصد مشخصی از  درآمدهای حاصله سالیانه را مطابق الحاقیه های پیوست این اساسنامه ، متناسب با نوع فعالیت خود ، به مصرف اهداف و وظایف ذاتی خود در حوزه آموزش ، حمایت از مخترعین و نوآموران ملی برساند و چنانچه وجوهی مازاد بر هزینه های بنیان موجود باشد پس از پرداخت حق الزحمه تعهد شده میان مدیران ، معاونین و سایر افراد قراردادی ، دسترسی و اختیار استفاده از منابع مانده به عهده اعضای هیات مدیره ( به تناسب میزان مشارکت )و منوط به تعهدات هیات مدیره به غیر می باشد.

تبصره- سال مالی بنیان منطبق با سال شمسی است و همواره به پایان  اسفند ماه ختم می شود , به استثناءسال اول که از بدو تاسیس لغایت اسفندماه همان سال خواهد بود.

ماده ۳۹- ثبت و نگهداری اسناد اداری و مالی

۱-۳۹ کلیه پرونده ها,اسناد و مکاتبات در دفتر مرکزی بنیان نگهداری می شود .

۲-۳۹  ترتیب امضاء مکاتبات رسمی را هیات رئیسه تعیین خواهد نمود.

۳-۳۹  مصوبات و صورتجلسات هیات رئیسه در دفاتر مخصوص به ترتیب تاریخ ثبت و به امضای اعضاء خواهد رسید.

ماده ۴۰- بنیان مکلف است هرگونه تغییر یا اصلاح در اساسنامه رسمی را به مرجع صدور پروانه فعالیت اعلام نماید.

ماده ۴۱- بنیان دارای آرم و مهر مخصوص خواهد بود که متن آن پس از تصویب هیات رئیسه تعیین خواهد شد.

ماده ۴۲ – بنیان بر اساس مدل فعالیتهای خود و انواع خدمات و تولیدات می تواند اقدام به ثبت علائم تجاری و برندهای مخصوص به خود نماید.

تبصره ۱-هیات رئیسه موظف است نمونه مهر و آرم تهیه شده را به مرجع صدور پروانه فعالیت ارسال نماید.

تبصره۲-هیات رئیسه در حفظ و حراست از مهر و آرم بنیان مسئولیت قانونی دارد.

ماده ۴۲- بنیان دارای نشریه داخلی و تارنمای رسمی ملی می باشد.

بسمه تعالی

بمنظور هماهنگی و همسوسازی میان دو قطب مهم دانش و صنعت که دستاورد آن دستیابی به فناوری ها و اختراعات نوین و کاربردی خواهد شد و همچنین هدایت و حمایت فناوران ، ایده پردازان ، متخصصین و مخترعین  علی الخصوص استقرار ، تقویت و استحکام اقشار مذکور در ایران با حضور پررنگ جمع کثیری از مسئولین بلند پایه و مدیران عالی رتبه کشور در حوزه همنشینی و هم افزایی با اساتید برتر ، دانشمندان و فناوران مطرح دنیا با انگیزه ی تمرکز پتانسیل های فوق در حوزه رشد و ارتقاء سطح فناوری ملی و منطقه ای ، بنیان فناوران و ایده پردازان فعالیت خود را از سال ۱۳۹۰ آغاز نمود و با تکیه بر مدد پروردگار و به پشتوانه منویات و موکدات مکرر مقام معظم رهبری در مقوله حمایت و جلب نظر نسبت به فناوری و نوآوری و باستناد مصوبات متعدد و مستحکم قانونی در حوزه نوآوری و فناوری ، همراه و همزمان با عقد تفاهم نامه های همکاری فیمابین تعدادی از وزارتخانه ها ، سازمانهای دولتی ، مراکز تحقیقاتی و پژوهشی ، مراکز علمی و دانشگاههای برتر بین المللی بر اساس اهداف عالیه و در مسیر نیل به مقاصد آرمانی ملی در دوره ی اقتصاد مقاومتی ،فعالیت اجرایی خود را بصورت رسمی اعلام نمود.
پایه گذاری و حفظ جایگاه نوآوری در مقوله فناوری و نهادینه سازی فرهنگ تخصص گرایی و مخترع پروری همگام با مهارتهای تخصصی حرفه ای در جوار مدیریت صنعتی ، شایسته سالاری ، توسعه کمی و کیفی ایده پردازان کارآمد در کنار صنعتگران باتجربه همراه با بهبود فضای آموزشی ، مطالعاتی ، تحقیقاتی و القاء مسئولیت پذیری در تمامی عرصه های علمی ، فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی ، حقوقی ، ورزشی ، فنی و هنری و همچنین حمایت از نوآوران ، ایده پردازان ، مخترعین ، فناوران و تلاشگران عرصه علم و دانش و در نهایت جذب و هدایت سرمایه گذاران و صنعتگران خارجی به سمت و سوی کشف فرصتهای سرمایه گذاری در ایران در مسیر آرمانهای ملی از جمله مقاصد عالیه بنیان فناوران و ایده پردازان در ایران می باشد.